Engleska igraonica

U današnje vrijeme učenje stranog jezika postaje sve veći izazov i potreba. Čovjek može uspjeti kao građanin svijeta samo sa znanjem stranog jezika. Učenje stranog jezika je proces koji je apsolutno vrijedan uloženog truda i vremena.

Želja djece i roditelja za ranim učenjem engleskog jezika pokazuje se kao potreba zbog sve veće informatizacije te učenja stranog jezika u prvom razredu osnovne škole. Iz toga proizlazi pojačani interes, a time i potreba za ponudom igraonice engleskog jezika u skladu s djetetovim bićem kroz spontane igre i aktivnosti.

 

Pojava engleskog jezika u dječjim vrtićima rezultat je relativno novih implementacija u odgojno obrazovnom sustavu. Razvoj tehnologije, televizije, računala, sve veća globalizacija svijeta čine poznavanje jezika općom kulturom i načinom povezivanja ljudi u svakom pogledu. Za razliku od nekih vještina i znanja, jezici ne ograničavaju dob, što pokazuju primjeri djece miješanih brakova koji uspješno od rođenja usvajaju dva, pa čak i tri jezika (Švicarska, Belgija). Od iznimne je važnosti učenje djece kroz igru, omogućavanje što više jasnih slikovnih i drugih poticaja kako bi usvajanje bilo što bolje i jednostavnije, a također i ponavljanje usvojenog. To znači da se odgojno-obrazovni program u predškolskoj ustanovi mora odvijati kroz spontane i situacijske aktivnosti  i kroz planirane aktivnosti

Osnovna razlika školskog rada i predškolskih ustanova je upravo spontanost u radu i individualni pristup koji će odgojitelj sam organizirati poznavajući svoju grupu i procjenjujući svako dijete, na način da će učenje biti igra, a nikako nužno odrađeni program kroz satnice.

 

CILJ I ZADAĆE PROGRAMA

 

Djetetu je igra najvažnija aktivnost i stoga mu igraonica ovakvog načina rada pruža dobre uvjete za situacijsko učenje engleskog jezika kroz igru i svakodnevne aktivnosti. Program igraonice učenja engleskog jezika će se realizira uz poštivanje i uvažavanje djetetovih razvojnih mogućnosti i njegovih osobnih potreba i interesa, a s ciljem poticanja cjelovitog razvoja djeteta. Sadržaji će se odabirati na temelju pažljivog promatranja igre djeteta i njegovih mogućnosti. Izbor područja i sadržaja aktivnosti u svakom odgojnom području ovisi o cilju i zadacima programa te o dobi djeteta polaznika programa.

 

Ciljevi programa:

 

 • djeci predškolskog uzrasta važno je pružiti osnovno znanje i osjećaj za engleski jezik, što će im biti temelj za uspješno učenje u daljnjem životu
 • utjecanje na cjelovit razvoj djeteta
 • razvijanje i podržavanje interesa za usvajanje engleskog jezika
 • razvijanje osjetljivosti za drugi fonološki sustav
 • razvijanje i postupno izražavanje na engleskom jeziku u okviru izraženih potreba prilagođeno dobi djeteta
 • poticanje djece na upoznavanje i prihvaćanje rasnog identiteta drugih, prema načelima uzajamnog poštovanja, tolerancije i nenasilja
 • upoznavanje različitih običaja i kultura pojedinih zemalja engleskog govornog područja.

Važno je osigurati poticajno okruženje (prostor, oprema, stručni kadar, raznovrsne aktivnosti…) u kojem će dijete na prirodan i spontan način učiti engleski jeziku u situacijskom kontekstu.

Zadaci programa:

 

Polazeći od humanističke koncepcije odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom,

program će se temeljiti na sljedećim zadaćama:

 • zadovoljavanje djetetovih osnovnih i aktualnih potreba i interesa
 • utjecanje na cjelovit razvoj djeteta
 • razvijati kod djeteta senzibilitet za engleski jezik
 • poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi engleskog jezika
 • poticati djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara
 • postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku
 • uvažavanje djetetove osobnosti i posebnosti prilikom usvajanja pojmova engleskog jezika
 • usvajanje engleskog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta
 • poticati što veću angažiranost djeteta u stjecanju novih vještina, sposobnosti i znanja, posebno govornih sposobnosti
 • razvijati svijest o korisnosti poznavanja engleskog jezika (komunikacija, zabava, učenje)

 

Program se  provoditi kao posebni program Dječjeg vrtića Bjelovar u objektima na području grada Bjelovara.  U igraonicu engleskog jezika biti će uključena djeca čiji roditelji pokažu interes za ovakvim načinom učenja stranog jezika.

Program provode odgojitelji koji imaju položene potrebne kvalifikacije.

 

U igraonicu mogu biti uključena djeca od navršene četvrte godine pa do polaska u školu. Ovisno o dobi djece i kvaliteti rada u igraonicu se planira upisati 15 djece po skupini. Na roditeljskom sastanku roditelji će biti upoznati s Planom i programom igraonice pa će na temelju toga odlučiti da li žele upisati svoje dijete u igraonicu.