Plan i program predškole

Program predškole namijenjen je svoj djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici dječjeg vrtića, tako i za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića. Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućiti zadovoljavanje svih djetetovih potreba – potreba za sigurnošću, pripadanjem, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala.

 

CILJ

 

Predškola mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanja i napređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

 

 

USTROJSTVO PROGRAMA

 

Program traje 250 sati, a provodit će se u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja u vremenu od 15,30-19,00 sati. Programom će biti obuhvaćena djeca u godini prije polaska u školu. Skupina će brojiti 20 – 25 djece, sukladno potrebama i odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi te zahtjevima lokalne zajednice. Provodit će se u prostorima Dječjeg vrtića Bjelovar, a provodit će ga odgojitelji predškolske djece uz potporu stručnog tima. Odgajatelj ostaje temeljni neposredni izvršitelj i kreator izvedbenog programa.

Za djecu u godini dana prije polaska u školu, koja su uključena u redovite programe u vrtiću, sadržaj programa predškole provodit će se u sklopu redovitog programa.

Program predškole može se provoditi i s manjim brojem sati, ne manjim od 150 i to samo tamo gdje ne postoji mogućnost provođenja 250 satnog programa zbog nekih objektivnih teškoća.

Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa, vrtić može autonomno, sukladno svojim mogućnostima i godišnjem planu i programu rada prilagoditi vrijeme njegove provedbe.

Značajan čimbenik uspješnog i kontinuiranog provođenja programa je i stalnost voditelja programa predškole. U sklopu provedbe 250-satnog odnosno najmanje 150-satnog trajanja programa predškole treba predvidjeti 10% od ukupnog broja sati za provedbu drugih aktivnosti izvan ustanove (posjeti, izleti, kulturne priredbe, zdravstveni i sportski programi)

Odgajatelj će voditi propisanu pedagošku dokumentaciju.

 

 

KOMPETENCIJE KOJE DIJETE U GODINI PRIJE POLASKA U ŠKOLU TREBA STEĆI:

 

– poticanje cjelovitog razvoja odgoja i učenja djece te podržavanje primjerene potpore razvoju kompetencija

– ostvarivanje individualiziranog i fleksibilnog odgojno-obrazovnog pristupa kojim se omogućava zadovoljenje različitih potpora djece

– prihvaćanje igre i drugih aktivnosti koje pridonose svrhovitom učenju i cjelovitom razvoju djece te razvoju navika tjelesnog vježbanja i očuvanja vlastitog zdravlja

– učenje treba biti proces u sklopu kojeg djeca uče istraživanjem, otkrivanjem i rješavanjem problema

– poticanje samoiniciranog učenja djece i osposobljavanje djece za planiranje i evaluaciju vlastitog učenja

– stvaranje primjerenog okruženja za spontano bogaćenje rječnika, kvalitetno istraživanje, razvoj razumijevanja, slušanja govora i jezika, odnosno razvijanje predčitačkih i grafomotoričkih vještina u kontekstualno povezanim situacijama

– kontekstualno učenje odnosa među predmetima i pojavama te poticanje i osnaživanje istraživačkih interesa djece za matematičko-logičke i prirodoslovne aktivnosti

– upoznavanje djece s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom

– poticanje djece na iskazivanje i realizaciju vlastitih interesa i ideja, razvoj kritičkog mišljenja te nesmetano planiranje, organiziranje i provedbu aktivnosti

– razvoj sposobnosti djece za aktivno sudjelovanje u društvenim i kulturnim događajima

– razvoj sposobnosti djece za komunikaciju u višejezičnoj međunarodnoj zajednici

– razvoj osobnih potencijala djece

– prihvaćanje i poticanje kreativnog izražavanja ideja, iskustava i osjećaja djece u raznim umjetničkim područjima i izražajnim medijima

– poticanje djece na poštovanje i njegovanje vlastite kulturne i povijesne baštine

– razvoj socijalnih kompetencija koje omogućuju privikavanje na izvanobiteljski i institucijski kontekst i na taj način potiču kulturu komunikacije zajedničkog življenja i ophođenja

– razvoj socioemocionalnih veza s vršnjacima, suradničko učenje, nenasilno rješavanje sukoba, timski rad, preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje i postupke prema sebi, drugima i okruženju

– poticanje djece da osvijeste važnost obiteljskog i institucijskog okruženja za njihov život, odgoj i učenje

 

 

MOGUĆI IZBOR SADRŽAJA I AKTIVNOSTI:

 

– Kako se priroda mijenja s godišnjim dobima

– Kako čovjek koristi prirodu, kako je čuva, mijenja, njeguje (kako čovjek zagađuje prirodu –     razni eksperimenti, diskusije, rasprave)

– Stvarati uvijete za pokazivanje osjećaja i iskustava vezanih za život u obitelji

– Razvijanje djetetove samosvijesti – fizičko, socijalno, psihičko ja

– Razvijanje socioemocionalnih vještina

– Razvoj optimizma, vedrog raspoloženja, radost učenja

– Samokontrola, asertivnost, empatija

– Poštovanje sebe, drugih i okruženja u kojem boravi

– Poštivanje pravila u igri i životnim situacijama

– Tolerancija i uvažavanje različitosti, život u zajednici

– Aktivno sudjelovanje u društvenim i kulturnim događanjima

– Samopomoć i samozaštita

– Briga o higijeni i vlastitom zdravlju, samostalnost u širem smislu

– Rješavanje sukoba i rješavanje problema

– Različite igre uloga

– Igre ogledalom i prepozavanje i imenovanje emocija facijalnom ekspresijom

– Razne motoričke aktivnosti, igre spretnosti i snalažljivosti

– Osvješćivanje vlastitog identiteta

– Pravilno ponašanje u prometu

– Grupiranje, imenovanje i klasifikacija predmeta

– Prostorni odnosi, orijentacija u prostoru

– Geometrijski oblici

– Slušanje

– Razumijeti i slijediti upute

– Radne navike i briga o vlastitim stvarima te urednosti prostora u kojem boravi

– Razvijati i njegovati interes za knjigu

– Imenovanje i prepoznavanje boja

– Poticanje kreativnosti i različitih oblika izražavanja

– Poticanje i razvoj komunikacijskih vještina

– Razvoj predčitačkih i grafomotoričkih vještina

– Bogaćenje riječnika

 

Pri izboru sadržaja i aktivnosti važno je voditi brigu o potrebama, interesima i znatiželji djece te o spontanim životnim situacijama i stvarnim životnim iskustvima.

Program predškole obvezan je u godini prije polaska djeteta u školu za svu djecu u Republici Hrvatskoj i dio je sustava odgoja i obrazovanja. Kvalitetu predškole određuju organizacijski i kontekstualni uvjeti ustanove u kojoj se provodi te pedagoška osposobljenost odgajatelja. Profesionalni razvoj odgajatelja potrebno je usmjeriti prema razvoju njihovih istraživačkih i refleksivnih umijeća. To zahtjeva spremnost svih odgajatelja i stručnih djelatnika vrtića na prihvaćanje na novih oblika profesionalnog učenja.

Shvaćanje predškole kao početka formalnog obrazovanja pridonosi drugačijem shvaćanju djeteta kao cjelovitog bića sa svim svojim stvaralačkim i izražajnim potencijalima i aktivnog stvaratelja znanja te jednog dana u zemlji znanja, aktivnog građanina svoje zajednice.