NATJEČAJI

 

Trenutno nema otvorenih natječaja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

O b j a v lj u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

-jedan/jedna/1/izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjena za privremeno nenazočnu odgojno-obrazovnu radnicu;

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

Objava: 16.05; rok: 17.05.-24.05.2019 godine

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

Predsjednica Upravnog vijeća

Višnja Biljan,v.r.

 

 

Natječaj ODGOJITELJ

Natječaj KUHAR

Natječaj SPREMAČ

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

-jedan/jedna/1/izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za odgojno-obrazovnu radnicu;

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

ROK OD 01.02.-08.02.2019

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta,Odluke o dopuni Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

-jedan/jedna//1/izvršitelj/izvršiteljica-rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,probni rad u trajanju do dva mjeseca;

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

ROK OD 04.01.-11.01.2019

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07 i 94/13),članka 46. Statuta,Odluke o dopuni Statuta, članka 12. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

O b j a v lj u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- SPREMAČ/ICA-

jedan/jedna/ (1) izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu;

Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ; čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;

– završena osnovna škola-

Uz vlastoručno potpisanu prijavu –životopis na natječaj- kandidat/kandidatkinja dužan/na je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj školskoj spremi/svjedožba/,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i

94/13)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola;

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

-rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja,:

ROK: 04.01.-11.01.2019

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj kandidati daje privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU

43000 BJELOVAR

Na temelju članka 40. i 41.Zakona o ustanovama („N.N.“ 76/93,29/97, i 35/08),

članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97, 107/07, i 94/13, ) i članka 48.Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar,Odluke o dopune Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar,

o b j a v lj u je

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića BJELOVAR

Za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za:

-odgojitelja ili stručnog suradnika, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju; „Narodne novine“, broj:10/97.;107/07.;94/13;

-koja ima najmanje pet /5/ godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja;

-za koju ne postojanje zapreke utvrđene u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

– državljanstvo RH;

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri /4/godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

 Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisna i sadržavati priloge kako slijedi:

– životopis,

– domovnicu,

– dokaz o stručnoj spremi,

– dokaz o položenom stručnom ispitu, u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima polaganja

stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br.133/97, 4/98),

– dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a – ne starije od datuma objave natječaja),

uvjerenje/potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13). – ne starije od datuma objave natječaja,

Isprave se prilažu u ovjerenoj preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić BJELOVAR, TRG A.G.MATOŠA 8A 43000 BJELOVAR, u roku od 15 dana od dana objave.

Dan objave: 19.11. 2018. godine, na Mrežnoj stranici Zavoda za zapošljavanje, Oglasnoj ploči Zavoda, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bjelovar, Oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bjelovar i u „Bjelovarskom listu“, s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu”.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja biti će obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja osobnog predstavljanja./intervju/

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednica Upravnog vijeća

Višnja Biljan,v.r.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97., 107/07., i 94/13),članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

O b j a v lj u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- SPREMAČ/ICA-

jedan/jedna/ (1) IZVRŠITELJ/ICA– rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,uz obvezu probnog rada u trajanju do dva mjeseca;

Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ; čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13)., Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;

– završena osnovna škola-

Uz vlastoručno potpisanu prijavu –životopis na natječaj- kandidat/kandidatkinja dužan/na je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj školskoj spremi/svjedožba/,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i

94/13);

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

-rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja,:

Objava: 12.11. /ROK 13.11.-20.11. 2018/

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj kandidati daje privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU

43000 BJELOVAR

 

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

-dva/dvije /2/ izvršitelja/izvršiteljice-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočne radnice;   

 

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

 

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

 

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanjudužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 

ROK OD 19.10.-26.10.2018 godine.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

dva/dvije (2/) izvršitelja/ice– rad na određeno vrijeme, u punim radnom vremenom,

  provođenje programa predškole za pedagošku 2018/2019 godinu;

 -jedan/jedna /1/ izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu;   

 

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

– ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

 

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanjudužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 

OD 24.08.-31.08.2018

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

 

 

 

 

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj :10/97, 107/07 i 94/13),
članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

dva/dvije (2/) izvršitelja/icerad na određeno vrijeme, u punim radnom vremenom,

povećan opseg poslova, u trajanju do 4 mjeseca;

Uvjeti: Uvjeti prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ 10/97, 107/07, i 94/13) i
Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik /baccalaurea/
ili specijalistički studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;
– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;
94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj
pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br:
121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga
prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju
, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o
priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest
mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada
se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/
– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu
-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

OD 11.05.-18.05.2018

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem
u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

43000 BJELOVAR

 

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI PDF

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“br.10/97,107/07 i 94/13),
članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

objavljuje

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- VODITELJ RAČUNOVODSTVA

jedan/jedna /1/ izvršitelj/icarad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu;

UVJETI:

Uvjeti prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.br.10/97,107/07 i 94/13),
i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Poslove voditelja računovodstva može obavljati osoba koja je:

– završila sveučilišni diplomski studij ekonomske struke, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili
stručni studij ekonomske struke,odnosno kojim je po prijašnjim propisima stečena stručna sprema,VSS dipl.ekonomist ili VŠS ekonomist;

Radno iskustvo u struci tri godine; poželjno poznavanje proračunskog računovodstva;

znanje rada na računalu – Ms Office, računovodstveni programi;
Uz vlastoručno potpisanu prijavu-životopis na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi/diploma/
-dokaz o hrvatskom državljanstvu ( domovnica)
– potvrdu o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“br 10/97,107/07;

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo,
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br:
121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za
ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju
, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu
o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest
mjeseci;
-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim
u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
;
– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;
dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja
iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;
potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju
kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/
– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu
-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja:

OD 11.05. – 18.05.2018

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA VODITELJA

RAČUNOVODSTVA-

43000 BJELOVAR

 

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- VODITELJ RAČUNOVODSTVA PDF

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07 i 94/13), članka 12. Pravilnika o radu  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

objavljuje

 

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- SPREMAČ/ICA-

 

– jedan/jedna/ (1) IZVRŠITELJ/ICA– rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,uz obvezu probnog rada u trajanju do dva mjeseca;

– jedan/jedna /1/ IZVRŠITELJ/ICA – rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu/radnika;

Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ; čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;

– završena osnovna škola-

Uz vlastoručno potpisanu prijavu –životopis na natječaj- kandidat/kandidatkinja dužan/na je  priložiti sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj školskoj spremi/svjedožba/,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i

94/13)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola;

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

-rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske

 

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja: 04.04.-11.04.2018

 

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU

43000 BJELOVAR

Objavljen je p o z i v za dostavu prijava – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – ODGOJITELJ djece rane i predškolske dobi – bez radnog iskustva u struci: 1 izvršitelj;
rok zaprimanja prijava 15.11.-22.11.2017
/ tekst objave: Zavod za zapošljavanje

Objava natječaja-odgojitelj

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i
94/13),članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtća Bjelovar raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
dva/dvije (2/) IZVRŠITELJA/ICErad na određeno vrijeme, u punim radnom vremenom,
po osnovu zamjena za privremeno nenazočne odgojno-obrazovnih radnica;
Uvjet: Uvjet prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13) i
Pravilniku o vrst stručne spreme stručnih djelatnika te vrst i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u
dječjem vrtću (NN 133/97)
– odgojitelj/ica djece rane i predškolske dobi; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik
/baccalaurea/
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijavit osobe oba spola.
Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat
prilaže sljedeće dokumente u preslici:
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;
– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);
uvjerenje da se protv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;
94/13).
Rok za podnošenje prijava/molbi/ na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave
natječaja./ objava: 04.09.2017./
O rezultatma provedenog natječaja kandidat će bit obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja
odluke o izboru
Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR
-NATJEČAJ ZA ODGOJITELJATRG A.G.MATOŠA 8A
43000 BJELOVAR

____________________________________________

OBJAVA NATJEČAJA SPREMAČICA

OBJAVA NATJEČAJA ODGOJITELJ

________________________________________________________________________

U SKLADU S ODLUKOM UPRAVNOG VIJEĆA OBJAVLJUJE SE  NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CA:

ODGOJITELJ/ICA-2 IZVRŠITELJA/ICE U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME;

SPREMAČ/ICA-2 IZVRŠITELJA/ICE U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

OBJAVA NATJEČAJA NA MREŽNOJ STRANICI ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

ROK ZAPRIMANJA MOLBI 01.06.-09.06. 2017

______________________________________________

U skladu s odlukom upravnog vijeća objavljuje se natječaj za izbor odgojno-obrazovnih radnika/ca: Odgojitelj djece rane i predškolske dobi-2 izvršitelja/ice, u radni odnos na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjena za privremeno nenazočne radnice, uz obvezu probnog rada
-objava na mrežnoj stranici zavoda za zapošljavanje-26.01.2017
Rok zaprimanja prijava zaključno: 03.02.2017

______________________________________________

U SKLADU S ODLUKOM UPRAVNOG VIJEĆA OBJAVLJUJE SE NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CA

-SPREMAČICA-2 IZVRŠITELJA;

OBJAVA NA MREŽNOJ STRANICI ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE-28.12.2016

ROK ZAPRIMANJA PRIJAVA DO 05.01.2017

_______________________________________

ODLUKOM UPRAVNOG VIJEĆA OD 30.08.UTVRĐENA JE OBJAVA NATJEČAJA KAKO SLIJEDI:

1. PSIHOLOG/INJA – VSS U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME;

2.  ODGOJITELJ/ICA VŠS- 2 IZVRŠITELJA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME-PROVEDBA PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2016/2017 godinu;

– ODGOJITELJ/ICA VŠS – 2 IZVRŠITELJA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME-REDOVITI PROGRAM I PROGRAM IGRAONICA ; PO OSNOVU ZAMJENE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNICA;

3. SPREMAČICA – 1 IZVRŠITELJ U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME DO 31.05.2017 godine;

NATJEČAJI SU OBJAVLJENI NA ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE 01.09.2016

ROK ZAPRIMANJA MOLBI: 02.09 – 09.09.2016

—————————————————————-
Na mrežnoj stranici Zavoda za zapošljavanje

POZIV za dostavu prijava

– STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
-ODGOJITELJ djece rane i predškolske dobi

Rok zaprimanja prijava: do 31.08.2016