Dokumenti

Voditelj zbirke osobnih podataka

Dječji vrtić Bjelovar
43000 Bjelovar, Trg A.G.Matoša 8A
Telefon: 043/246-750; 043/246-800; 0463/246-799
email: djecji.vrtic.bjelovar@bj.t-com.hr

Klasa: 601-01/18-02/01.
Urbroj:2103/01-16-18-01.

Na temelju Zakona o primjeni uredbe o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, ravnateljica Dječjeg vrtića Bjelovar, utvrđuje POLITIKU/PROCEDURU/

Prikupljanja i obrade osobnih podataka

1. Dječji vrtić Bjelovar kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika:

 • osobni podaci radnika temeljem radnog odnosa i ostalih osoba prisutnih po drugim osnovama /stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“, studenti na stručnoj praksi, osobni podaci vanjskih suradnika;
 • osobni podaci djece neposrednih korisnika usluga;
 • osobni podaci djece potencijalnih neposrednih korisnika usluga;
 • osobni podaci roditelja/skrbnika djece neposrednih korisnika usluga i članova njihovih obitelji;
 • osobni podaci o članovima Upravnog vijeća;
 • osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa;
 • osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku izbora i imenovanja ravnatelja;
 • i ostali osobni podaci koji proizlaze ili mogu proizaći iz pozitivnih propisa koji se odnose na javnu predškolsku ustanovu Dječji vrtić Bjelovar u svojstvu voditelja zbirke osobnih podataka.

2. PRAVNA OSNOVA za prikupljanje i obradu osobnih podataka kako je navedeno predhodnom točkom su:

Zakon o ustanovama, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju i provedbeni propisi, pravilnici;/Državni pedagoški standardi,Pravilnik/ici o vrsti stručne spreme….

Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak, i provedbeni propisi, Odluka o mjerilima sudjelovanja roditelja u cijeni programa, Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prednosti i ostali pozitivni propisi koji se primjenjuju u radu i poslovanju predškolske ustanove.

SA SVRHOM: sklapanja i izvršenja ugovora o radu između radnika/radnica i Dječjeg vrtića Bjelovar, radi poštivanja pravnih obveza Dječjeg vrtića Bjelovar

 • sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta u vrtiću i radi poštivanja pravnih obveza Dječjeg vrtića Bjelovar.

3. Svaka obrada osobnih podataka koja se temelji na privoli/suglasnosti ispitanika provodi se temeljem načela zakonitosti,poštenja, transparentnosti, načela ograničavanja svrhe cjelovitosti, povjerljivosti i pouzdanosti.

Prilikom obrade osobnih podataka svaki ispitanik mora biti upoznat s pravom na pristup informacijama vezanim uz postupak obrade osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka netočnih osobnih podataka, mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka, pravom na prenosivost podataka kao i pravom na brisanje, pravom na povlačenje privole/suglasnosti, pravom na prigovor voditelju obrade i nadzornom tijelu, te s podacima o službeniku za zaštitu osobnih podataka.

4. Ravnateljica Dječjeg vrtića Bjelovar za obradu osobnih podataka zadužuje djelatnice/ke Vrtića: stručne suradnike,računovodstvene djelatnice, tajnicu za obradu osobnih podataka.

5. Navedeni djelatnici dostavljaju osobne podatke primateljima i izvršiteljima obrade u skladu s načelima utvrđenih u Općoj uredi o zaštiti osobnih podataka /članak 6.,9./

6. Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su primjenjivati u svom radu informatičku zaštitu/zaštita od neovlaštenog pristupa-lozinkom/ i tehničku zaštitu /svi osobni podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa-zaključavanjem prostorija, ormara i sefova/.

7. Osobni podaci čuvaju se u rokovima sukladno Pravilniku o arhivskog građi Dječjeg vrtića Bjelovar.

8. Obrada osobnih podataka putem video nadzora u Dječjem vrtiću Bjelovar provodit će se u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu imovine, uzimajući u obzir interese ispitanika.

Video nadzorom je obuhvaćena samo vanjska površina objekta čiji je nadzor nužan radi postizanja gore navedene svrhe.

Na vidljivim mjestima označeno je naljepnicama da se vanjske površine objekta snimaju video nadzorom, čime se uvažava načelo transparentnosti obrade.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem video nadzora te zaštitu prikupljenih podataka u nadležnosti je ravnateljica Dječjeg vrtića Bjelovar.

9. Dječji vrtić Bjelovar ustrojio je evidencije aktivnosti:

 • obrade osobnih podataka radnika temeljem radnog odnosa i ostalih osoba prisutnih po drugim osnovama /stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa,studenti,učenici na stručnoj praksi, osobni podaci vanjskih suradnika;
 • evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka korisnika usluga;
 • evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka članova Upravnog vijeća.

10. Djelatnici u obvezi su čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u evidencijama aktivnosti obrade koje vodi/ima pristup Dječji vrtić Bjelovar, te iste osobne podatke koriste isključivo u točno određenu /propisanu/svrhu.

Također su u obvezi da osobne podatke kojima imaju pravo pristupa neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim /neovlaštenim/ osobama te su u obvezi čuvanja povjerljivosti istih osobnih podataka i nakon prestanka prava pristupa osobnim podacima ili prestanka radnog odnosa.Povreda propisane procedure predstavlja materijalnu odgovornost i povredu obveza iz radnog odnosa.

11. Ova politika /procedura/ objavljuje se oglasnim pločama i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bjelovar.

U Bjelovaru, svibnja 2018 Ravnateljica: Anna Lauš,v.r.

Arhiva Dokumenata

Objavljen je poziv za dostavu prijava – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – ODGOJITELJ djece rane i predškolske dobi – bez radnog iskustva u struci: 1 izvršitelj; rok zaprimanja prijava 15.11.-22.11.2017/ tekst objave: Zavod za zapošljavanje  / Objava natječaja-odgojitelj

Financijski plan za 2017.godinu

Sklopljeni ugovora 2017.godina

Oglas za upis