Natječaji

Natječaj za radno mjesto odgojitelj: preuzmite dokument

Natječaj za radno mjesto odgojitelj predškola: preuzmite dokument

Natječaj za radno mjesto spremačica: preuzmite dokument

Natječaj za radno mjesto spremačica predškola: preuzmite dokument

Objava natječaja odgojitelj-predškola

Objava natječaja-odgojitelj

Natječaj za izbor odgojitelja/ice djece rane i predškolske dobi

Natječaj za izbor spremač/ica, po Projektu “Vrtić po želji roditelja”

Natječaj za izbor radnika/ce – spremač/ica

 

 

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar objavljuje

 

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

– jedan/jedna/1/- izvršitelj/izvršiteljica-rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezu probnog rada u trajanju od dva mjeseca

 

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13,98/19), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

 

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI-stupanj/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanjudužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 

Objava: 16.12.2019. ROK: 17.12.-24.12.2019

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

 

 

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar objavljuje

 

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE

–ZDRAVSTVENOG/NE  VODITELJA/ICE-

 

– /1/ jedan/jedna izvršitelj/izvršiteljica, sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu;

 

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

 

viša medicinska sestra –stručna prvostupnica sestrinstva /baccalaurea/

 

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/na  polaganja stručnog ispita;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

– potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu;

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su se pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanjudužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 

Objava: 16.12.2019 ROK: 17.12.-24.12.2019

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ZDRAVSTVENOG/NE VODITELJA/ICE-

43000 BJELOVAR

 

 

 

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07 i 94/13,98/19),članka 46. Statuta,Odluke o dopuni Statuta, članka 12. Pravilnika o radu  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

O b j a v l j u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- SPREMAČ/ICA-

– jedan/jedna/ (1) izvršitelj/ica– rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

Uz obvezu probnog rada u trajanju od dva mjeseca

Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ; čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;

– završena osnovna škola-

Uz vlastoručno potpisanu prijavu –životopis na natječaj- kandidat/kandidatkinja dužan/na je  priložiti sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj školskoj spremi/svjedožba/,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i

94/13)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola;

Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su se pozvati na to pravo i u prijavi na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

-rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja,:

 OBJAVA: 16.12.2019 ROK: 17.12.-24.12.2019

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj kandidati daje privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU

43000 BJELOVAR

 

 

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07 i 94/13,98/19),članka 46. Statuta,Odluke o dopuni Statuta, članka 12. Pravilnika o radu  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

O b j a v lj u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE-

-domar-stolar-

– jedan/jedna/ (1) izvršitelj/ica– rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezu probnog rada u trajanju od dva mjeseca

 

Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ; čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;

-domar/ica-stolar/ica-

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslove radnika domara-stolara može obavljati osoba koja ima završenu srednju stručnu spremu,  stolarski smjer,drvno finalni smjer,položen ispit za vozača “B”kategorije I najmanje 2 godine radnog iskustva u stolarskoj struci.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu –životopis na natječaj- kandidat/kandidatkinja dužan/na je  priložiti sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj školskoj spremi SSS; IV /svjedožba/,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i

94/13)

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje;

-preslika vozačke dozvole

Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su u prijavi pozvati se na pravo , priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

-rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja,:

Objava: 16.12.2019 ROK: 17.12.-24.12.2019

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj kandidati daje privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ –domar/ica-stolar/ica-

43000 BJELOVAR

 

 

Natječaj za izbor odgojitelja – 2 izvršitelja, s pola radnog vremena: Natječaj

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar objavljuje: 

 

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE

ZDRAVSTVENOG/NE VODITELJA/ICE-

 

/1/ jedan/jedna izvršitelj/izvršiteljica, sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu;

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

viša medicinska sestra –stručna prvostupnica sestrinstva /baccalaurea/

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

Objava: 10.10.2019. ROK: 11.10.-18.10.2019 godine

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ZDRAVSTVENOG VODITELJA-

43000 BJELOVAR

Predsjednica Upravnog vijeća

Višnja Biljan,v.r.

 

 

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, rad na projektu “Vrtići po želji roditelja”, tražimo 2 odgoditelja/odgojiteljice: NATJEČAJ

 

 

 

 

Na temelju članka 26. i članka 28.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar objavljuje:

 

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI-PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA

 

-jedan/jedna /1/izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,u trajanju do 12 mjeseci, obavljanje pripravničkog staža

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,bez radnog iskustva u struci –PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– e-potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

Objava: 11.09.2019 ROK: 12.09.-19.09.2019

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-PRIPRAVNIKA/CU

43000 BJELOVAR

 

Natječaj za prijem u radni odnos: NATJEČAJ SPREMAČ/ICA

Natječaj za prijem u radni odnos: NATJEČAJ ODGOJITELJ/ODGOJITEJLICA

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta,Odluke o dopuni Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar objavljuje

 

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

-dva /dvije /2/izvršitelja/izvršiteljice-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,realizacija programa predškole za pedagošku 2019/2020

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA djece rane i predškolske dobi; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

Objava: 14.08. ROK: 15.08.-22.08.2019

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

Dječji vrtić Bjelovar, temeljem članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br: 10/97 i 107/07.;94/13) ,članka 59. Zakona o radu ( Narodne novine br. 93/14 127/17), članka 46.Statuta,

O b j a v l j u j e

P O Z I V

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

-odgojitelj djece rane i predškolske dobi-

1.

Dječji vrtić Bjelovar iskazuje potrebu za korištenja mjere „Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa „ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cilj osposobljavanja za rad je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita ,za radno mjesto odgojitelja djece rane i predškolske dobi, u skladu sa člankom 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br: 10/97 i 107/07,94/13) .

Polaznik/polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na vrijeme do 12 mjeseci u punom radnom vremenu u Dječji vrtić Bjelovar, radno mjesto

odgojitelja djece rane i predškolske dobi ( stručni prvostupnik predškolskog odgoja) –bez radnog iskustva u struci—pripravnik/pripravnica-

1 izvršitelja/m/ž

Osoba koja podnosi prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa , obvezuje se uz prijavu priložiti:

–molbu-životopis;

– presliku domovnice;

– presliku diplome ili potvrde o završenom studiju

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje;

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ,sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Dječji vrtić Bjelovar, Trg A.G.Matoša 8a sa naznakom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – odgojitelj “, u roku od 8 dana od dana objave. Objava: 14.08.2019, Rok: 15.08.-22.08.2019.

Za osobe za koje se utvrdi da su podnijele pravodobnu i urednu prijavu , biti će zatražena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjera ispunjavanja uvjeta za korištenje mjera „Stručno usavršavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Za osobe koje se dobije pozitivan povratni odgovor od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , biti će pozvane na razgovor.

Za osobu koja bude izabrana , Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijeti će se zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će po dobivenom odobrenju od strane Zavoda sa tom osobom sklopiti Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Ravnateljica: Anna Lauš,v.r.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

O b j a v lj u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

-jedan/jedna/1/izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjena za privremeno nenazočnu odgojno-obrazovnu radnicu;

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

Objava: 16.05; rok: 17.05.-24.05.2019 godine

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

Predsjednica Upravnog vijeća

Višnja Biljan,v.r.

 

 

Natječaj ODGOJITELJ

Natječaj KUHAR

Natječaj SPREMAČ

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

-jedan/jedna/1/izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za odgojno-obrazovnu radnicu;

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

ROK OD 01.02.-08.02.2019

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta,Odluke o dopuni Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

-jedan/jedna//1/izvršitelj/izvršiteljica-rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,probni rad u trajanju do dva mjeseca;

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

ROK OD 04.01.-11.01.2019

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07 i 94/13),članka 46. Statuta,Odluke o dopuni Statuta, članka 12. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

O b j a v lj u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- SPREMAČ/ICA-

jedan/jedna/ (1) izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu;

Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ; čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;

– završena osnovna škola-

Uz vlastoručno potpisanu prijavu –životopis na natječaj- kandidat/kandidatkinja dužan/na je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj školskoj spremi/svjedožba/,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i

94/13)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola;

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

-rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja,:

ROK: 04.01.-11.01.2019

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj kandidati daje privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU

43000 BJELOVAR

Na temelju članka 40. i 41.Zakona o ustanovama („N.N.“ 76/93,29/97, i 35/08),

članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97, 107/07, i 94/13, ) i članka 48.Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar,Odluke o dopune Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar,

o b j a v lj u je

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića BJELOVAR

Za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za:

-odgojitelja ili stručnog suradnika, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju; „Narodne novine“, broj:10/97.;107/07.;94/13;

-koja ima najmanje pet /5/ godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja;

-za koju ne postojanje zapreke utvrđene u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

– državljanstvo RH;

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri /4/godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

 Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisna i sadržavati priloge kako slijedi:

– životopis,

– domovnicu,

– dokaz o stručnoj spremi,

– dokaz o položenom stručnom ispitu, u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima polaganja

stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br.133/97, 4/98),

– dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a – ne starije od datuma objave natječaja),

uvjerenje/potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13). – ne starije od datuma objave natječaja,

Isprave se prilažu u ovjerenoj preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić BJELOVAR, TRG A.G.MATOŠA 8A 43000 BJELOVAR, u roku od 15 dana od dana objave.

Dan objave: 19.11. 2018. godine, na Mrežnoj stranici Zavoda za zapošljavanje, Oglasnoj ploči Zavoda, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bjelovar, Oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bjelovar i u „Bjelovarskom listu“, s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu”.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja biti će obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja osobnog predstavljanja./intervju/

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednica Upravnog vijeća

Višnja Biljan,v.r.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97., 107/07., i 94/13),članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

O b j a v lj u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- SPREMAČ/ICA-

jedan/jedna/ (1) IZVRŠITELJ/ICA– rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,uz obvezu probnog rada u trajanju do dva mjeseca;

Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ; čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13)., Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;

– završena osnovna škola-

Uz vlastoručno potpisanu prijavu –životopis na natječaj- kandidat/kandidatkinja dužan/na je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj školskoj spremi/svjedožba/,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i

94/13);

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

-rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja,:

Objava: 12.11. /ROK 13.11.-20.11. 2018/

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj kandidati daje privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU

43000 BJELOVAR

 

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

-dva/dvije /2/ izvršitelja/izvršiteljice-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočne radnice;   

 

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

 

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

 

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanjudužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 

ROK OD 19.10.-26.10.2018 godine.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

dva/dvije (2/) izvršitelja/ice– rad na određeno vrijeme, u punim radnom vremenom,

  provođenje programa predškole za pedagošku 2018/2019 godinu;

 -jedan/jedna /1/ izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu;   

 

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

– ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

 

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanjudužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 

OD 24.08.-31.08.2018

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

 

 

 

 

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

Natječaj za prijem u radni odnos: NATJEČAJ SPREMAČ/ICA

Natječaj za prijem u radni odnos: NATJEČAJ ODGOJITELJ/ODGOJITEJLICA

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta,Odluke o dopuni Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar objavljuje

 

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

-dva /dvije /2/izvršitelja/izvršiteljice-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,realizacija programa predškole za pedagošku 2019/2020

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA djece rane i predškolske dobi; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

Objava: 14.08. ROK: 15.08.-22.08.2019

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

Dječji vrtić Bjelovar, temeljem članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br: 10/97 i 107/07.;94/13) ,članka 59. Zakona o radu ( Narodne novine br. 93/14 127/17), članka 46.Statuta,

O b j a v l j u j e

P O Z I V

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

-odgojitelj djece rane i predškolske dobi-

1.

Dječji vrtić Bjelovar iskazuje potrebu za korištenja mjere „Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa „ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cilj osposobljavanja za rad je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog ispita ,za radno mjesto odgojitelja djece rane i predškolske dobi, u skladu sa člankom 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br: 10/97 i 107/07,94/13) .

Polaznik/polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na vrijeme do 12 mjeseci u punom radnom vremenu u Dječji vrtić Bjelovar, radno mjesto

odgojitelja djece rane i predškolske dobi ( stručni prvostupnik predškolskog odgoja) –bez radnog iskustva u struci—pripravnik/pripravnica-

1 izvršitelja/m/ž

Osoba koja podnosi prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa , obvezuje se uz prijavu priložiti:

–molbu-životopis;

– presliku domovnice;

– presliku diplome ili potvrde o završenom studiju

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje;

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ,sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Na Javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Dječji vrtić Bjelovar, Trg A.G.Matoša 8a sa naznakom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – odgojitelj “, u roku od 8 dana od dana objave. Objava: 14.08.2019, Rok: 15.08.-22.08.2019.

Za osobe za koje se utvrdi da su podnijele pravodobnu i urednu prijavu , biti će zatražena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjera ispunjavanja uvjeta za korištenje mjera „Stručno usavršavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Za osobe koje se dobije pozitivan povratni odgovor od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , biti će pozvane na razgovor.

Za osobu koja bude izabrana , Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijeti će se zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će po dobivenom odobrenju od strane Zavoda sa tom osobom sklopiti Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Ravnateljica: Anna Lauš,v.r.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

O b j a v lj u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

-jedan/jedna/1/izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjena za privremeno nenazočnu odgojno-obrazovnu radnicu;

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

Objava: 16.05; rok: 17.05.-24.05.2019 godine

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

Predsjednica Upravnog vijeća

Višnja Biljan,v.r.

 

 

Natječaj ODGOJITELJ

Natječaj KUHAR

Natječaj SPREMAČ

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

-jedan/jedna/1/izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za odgojno-obrazovnu radnicu;

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

ROK OD 01.02.-08.02.2019

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta,Odluke o dopuni Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

-jedan/jedna//1/izvršitelj/izvršiteljica-rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,probni rad u trajanju do dva mjeseca;

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

ROK OD 04.01.-11.01.2019

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07 i 94/13),članka 46. Statuta,Odluke o dopuni Statuta, članka 12. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

O b j a v lj u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- SPREMAČ/ICA-

jedan/jedna/ (1) izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,

po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu;

Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ; čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;

– završena osnovna škola-

Uz vlastoručno potpisanu prijavu –životopis na natječaj- kandidat/kandidatkinja dužan/na je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj školskoj spremi/svjedožba/,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i

94/13)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola;

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

-rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja,:

ROK: 04.01.-11.01.2019

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj kandidati daje privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU

43000 BJELOVAR

Na temelju članka 40. i 41.Zakona o ustanovama („N.N.“ 76/93,29/97, i 35/08),

članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97, 107/07, i 94/13, ) i članka 48.Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar,Odluke o dopune Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar,

o b j a v lj u je

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića BJELOVAR

Za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za:

-odgojitelja ili stručnog suradnika, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju; „Narodne novine“, broj:10/97.;107/07.;94/13;

-koja ima najmanje pet /5/ godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja;

-za koju ne postojanje zapreke utvrđene u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

– državljanstvo RH;

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri /4/godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

 Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisna i sadržavati priloge kako slijedi:

– životopis,

– domovnicu,

– dokaz o stručnoj spremi,

– dokaz o položenom stručnom ispitu, u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima polaganja

stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br.133/97, 4/98),

– dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a – ne starije od datuma objave natječaja),

uvjerenje/potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13). – ne starije od datuma objave natječaja,

Isprave se prilažu u ovjerenoj preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić BJELOVAR, TRG A.G.MATOŠA 8A 43000 BJELOVAR, u roku od 15 dana od dana objave.

Dan objave: 19.11. 2018. godine, na Mrežnoj stranici Zavoda za zapošljavanje, Oglasnoj ploči Zavoda, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bjelovar, Oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bjelovar i u „Bjelovarskom listu“, s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu”.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja biti će obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja osobnog predstavljanja./intervju/

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednica Upravnog vijeća

Višnja Biljan,v.r.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97., 107/07., i 94/13),članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

O b j a v lj u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- SPREMAČ/ICA-

jedan/jedna/ (1) IZVRŠITELJ/ICA– rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,uz obvezu probnog rada u trajanju do dva mjeseca;

Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ; čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13)., Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;

– završena osnovna škola-

Uz vlastoručno potpisanu prijavu –životopis na natječaj- kandidat/kandidatkinja dužan/na je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj školskoj spremi/svjedožba/,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i

94/13);

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

-rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja,:

Objava: 12.11. /ROK 13.11.-20.11. 2018/

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijavom na natječaj kandidati daje privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU

43000 BJELOVAR

 

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

-dva/dvije /2/ izvršitelja/izvršiteljice-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočne radnice;   

 

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

 

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

 

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanjudužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 

ROK OD 19.10.-26.10.2018 godine.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

 

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 

dva/dvije (2/) izvršitelja/ice– rad na određeno vrijeme, u punim radnom vremenom,

  provođenje programa predškole za pedagošku 2018/2019 godinu;

 -jedan/jedna /1/ izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu;   

 

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

– ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

 

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;

94/13).

Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanjudužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 

OD 24.08.-31.08.2018

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

 

 

 

 

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-

43000 BJELOVAR

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj :10/97, 107/07 i 94/13),
članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

dva/dvije (2/) izvršitelja/icerad na određeno vrijeme, u punim radnom vremenom,

povećan opseg poslova, u trajanju do 4 mjeseca;

Uvjeti: Uvjeti prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ 10/97, 107/07, i 94/13) i
Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik /baccalaurea/
ili specijalistički studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;
– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;
94/13).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj
pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br:
121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga
prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju
, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o
priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest
mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada
se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/
– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu
-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

OD 11.05.-18.05.2018

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem
u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

43000 BJELOVAR

 

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI PDF

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“br.10/97,107/07 i 94/13),
članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

objavljuje

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- VODITELJ RAČUNOVODSTVA

jedan/jedna /1/ izvršitelj/icarad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu;

UVJETI:

Uvjeti prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.br.10/97,107/07 i 94/13),
i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Poslove voditelja računovodstva može obavljati osoba koja je:

– završila sveučilišni diplomski studij ekonomske struke, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili
stručni studij ekonomske struke,odnosno kojim je po prijašnjim propisima stečena stručna sprema,VSS dipl.ekonomist ili VŠS ekonomist;

Radno iskustvo u struci tri godine; poželjno poznavanje proračunskog računovodstva;

znanje rada na računalu – Ms Office, računovodstveni programi;
Uz vlastoručno potpisanu prijavu-životopis na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi/diploma/
-dokaz o hrvatskom državljanstvu ( domovnica)
– potvrdu o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“br 10/97,107/07;

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo,
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br:
121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za
ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju
, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu
o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest
mjeseci;
-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim
u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana
;
– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;
dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja
iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;
potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju
kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/
– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu
-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja:

OD 11.05. – 18.05.2018

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA VODITELJA

RAČUNOVODSTVA-

43000 BJELOVAR

 

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- VODITELJ RAČUNOVODSTVA PDF

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07 i 94/13), članka 12. Pravilnika o radu  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar

objavljuje

 

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- SPREMAČ/ICA-

 

– jedan/jedna/ (1) IZVRŠITELJ/ICA– rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,uz obvezu probnog rada u trajanju do dva mjeseca;

– jedan/jedna /1/ IZVRŠITELJ/ICA – rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu/radnika;

Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ; čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;

– završena osnovna škola-

Uz vlastoručno potpisanu prijavu –životopis na natječaj- kandidat/kandidatkinja dužan/na je  priložiti sljedeće dokumente u preslici:

– dokaz o stečenoj školskoj spremi/svjedožba/,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i

94/13)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola;

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;

– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/

– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

-rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske

 

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja: 04.04.-11.04.2018

 

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

TRG A.G.MATOŠA 8A

– NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU

43000 BJELOVAR

Objavljen je p o z i v za dostavu prijava – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – ODGOJITELJ djece rane i predškolske dobi – bez radnog iskustva u struci: 1 izvršitelj;
rok zaprimanja prijava 15.11.-22.11.2017
/ tekst objave: Zavod za zapošljavanje

Objava natječaja-odgojitelj

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i
94/13),članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtća Bjelovar raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
dva/dvije (2/) IZVRŠITELJA/ICErad na određeno vrijeme, u punim radnom vremenom,
po osnovu zamjena za privremeno nenazočne odgojno-obrazovnih radnica;
Uvjet: Uvjet prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13) i
Pravilniku o vrst stručne spreme stručnih djelatnika te vrst i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u
dječjem vrtću (NN 133/97)
– odgojitelj/ica djece rane i predškolske dobi; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik
/baccalaurea/
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijavit osobe oba spola.
Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat
prilaže sljedeće dokumente u preslici:
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;
– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);
uvjerenje da se protv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07;
94/13).
Rok za podnošenje prijava/molbi/ na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave
natječaja./ objava: 04.09.2017./
O rezultatma provedenog natječaja kandidat će bit obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja
odluke o izboru
Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR
-NATJEČAJ ZA ODGOJITELJATRG A.G.MATOŠA 8A
43000 BJELOVAR

____________________________________________

OBJAVA NATJEČAJA SPREMAČICA

OBJAVA NATJEČAJA ODGOJITELJ

________________________________________________________________________

U SKLADU S ODLUKOM UPRAVNOG VIJEĆA OBJAVLJUJE SE  NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CA:

ODGOJITELJ/ICA-2 IZVRŠITELJA/ICE U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME;

SPREMAČ/ICA-2 IZVRŠITELJA/ICE U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

OBJAVA NATJEČAJA NA MREŽNOJ STRANICI ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

ROK ZAPRIMANJA MOLBI 01.06.-09.06. 2017

______________________________________________

U skladu s odlukom upravnog vijeća objavljuje se natječaj za izbor odgojno-obrazovnih radnika/ca: Odgojitelj djece rane i predškolske dobi-2 izvršitelja/ice, u radni odnos na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjena za privremeno nenazočne radnice, uz obvezu probnog rada
-objava na mrežnoj stranici zavoda za zapošljavanje-26.01.2017
Rok zaprimanja prijava zaključno: 03.02.2017

______________________________________________

U SKLADU S ODLUKOM UPRAVNOG VIJEĆA OBJAVLJUJE SE NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CA

-SPREMAČICA-2 IZVRŠITELJA;

OBJAVA NA MREŽNOJ STRANICI ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE-28.12.2016

ROK ZAPRIMANJA PRIJAVA DO 05.01.2017

_______________________________________

ODLUKOM UPRAVNOG VIJEĆA OD 30.08.UTVRĐENA JE OBJAVA NATJEČAJA KAKO SLIJEDI:

1. PSIHOLOG/INJA – VSS U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME;

2.  ODGOJITELJ/ICA VŠS- 2 IZVRŠITELJA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME-PROVEDBA PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2016/2017 godinu;

– ODGOJITELJ/ICA VŠS – 2 IZVRŠITELJA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME-REDOVITI PROGRAM I PROGRAM IGRAONICA ; PO OSNOVU ZAMJENE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNICA;

3. SPREMAČICA – 1 IZVRŠITELJ U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME DO 31.05.2017 godine;

NATJEČAJI SU OBJAVLJENI NA ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE 01.09.2016

ROK ZAPRIMANJA MOLBI: 02.09 – 09.09.2016

—————————————————————-
Na mrežnoj stranici Zavoda za zapošljavanje

POZIV za dostavu prijava

– STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
-ODGOJITELJ djece rane i predškolske dobi

Rok zaprimanja prijava: do 31.08.2016

Odluka o poništenju natječaja od 25.06.2020.

Odluka poništenje natječaja – “Vrtići po želji roditelja”

Odluka o poništenju dijela natječaja za odgojitelja od 13.01.2020.

Ovdje preuzmite dokument odluke

Poništenje natječaja za izbor odgojitelja:    -2 izvršitelja s 1/2 r.v., po natječaju od 04.11.

Klasa:112-01/19-02/01.
Ur.broj:2103/01-16-19-03.

Bjelovar, 24. listopada 2019

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 46. Statuta, članka 16. Pravilnika o radu  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar, na svojoj  17. sjednici održanoj dana 24.listopada 2019 donosi

ODLUKU o poništenju  natječaja za radno mjesto

-zdravstveni /na voditelj/ica-

I.
Poništava se natječaj za izbor zdravstvenog /ne voditelja/ice u radni odnos na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene privremeno nenazočnu radnicu, objavljenog dana 10.listopada 2019.  godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama i mrežnoj  stranici vrtića.

II.
Natječaj se poništava iz razloga povratka na rad zdravstvene voditeljice.

III.

Odluka o poništenju natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mrežnoj stranici i oglasnim pločama  Dječjeg vrtića Bjelovar i dostavit će se svim kandidatima po natječaju od 10.10.2019 godine.

Predsjednica Upravnog vijeća

Višnja Biljan,v.r.

Odluka o djelomičnom poništenju natječaja: Spremač/spremačica

Odluka o poništenju natječaja: Odgojitelj/odgojiteljica

Odluka o djelomičnom poništenju dijela natječaja: Radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica

Odluka o djelomičnom poništenju dijela natječaj: Radno mjesto odgojitelji/odgojiteljica