NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA / ODGOJITELJICU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA / ODGOJITELJICU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar dana 03.06.2020. objavljuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ODGOJITELJICU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

– jedan/jedna / 1 /izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

– ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/,magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;
– dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07; 94/13,98/19)

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;
– dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;
– presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;
– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;
– potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/
– presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu
– potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
– rodni list (za osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.
Objava: 03.06. ROK ZAPRIMANJA: 04.06.-11.06.2020. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.
Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR
TRG A.G.MATOŠA 8A

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

43000 BJELOVAR
Klasa: 112-01/20-02/05.
Ur.br.:2103/01-16-20-03.
Predsjednica Upravnog vijeća
Višnja Biljan,v.r.